STATUT FUNDACJI


Statut Fundacji Sztuka Na Bruku, zgodnie z Ustawą o fundacjach z dnia 06 kwietnia 1984 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) został sporządzony w formie aktu notarialnego w jednej z łódzkich kancelarii notarialnych. Sporządzony 18.01.2008 r. Dokument stanowi o działalności Fundacji zgodnie z wolą Fundatora.
Poniżej prezentujemy najistotniejsze fragmenty Statutu Fundacji Sztuka Na Bruku. Pełna treść Statutu stanowi załącznik dokumentacji rejestrowej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000301385


STATUT FUNDACJI SZTUKA NA BRUKU

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Dariusz Tarczyński, zwany dalej “Fundatorem”, ustanowił aktem notarialnym, spisanym w dniu 18.01.2008 przed notariuszem Anną Oskaldowicz – notariuszem w Łodzi Fundację o nazwie: Fundacja Sztuka na Bruku, zwaną w dalszej części statutu “Fundacją”.
2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. nr 21, poz. 97) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

§3

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§4

Fundacja została powołana w celu:
a. organizowania, integrowania i inspirowania działalności artystycznej związanej z wszelkimi dziedzinami sztuki współczesnej oraz pozyskiwanie i animowanie społeczeństwa do czynnego uczestnictwa we współczesnym życiu kulturalnym
b. Propagowania i organizowania działań integrujących różne dziedziny sztuki współczesnej w kraju i za granicą
c. Promowania dzieł współczesnych twórców wielu dziedzin kultury i sztuki w kraju i zagranicą poprzez: organizowanie sympozjów, pokazów, wystaw, warsztatów, zorientowanych na integrację różnych środowisk artystycznych i kulturalnych w wymiarze miasta, regionu, kraju i zagranicy
d. Tworzenia miejsc wymiany kulturalnej i ośrodków twórczych umożliwiających prezentację działań artystycznych i dzieł sztuki współczesnej
e. Gromadzenia i publikowania dokumentacji współczesnego życia artystycznego
f. Wydawania publikacji związanych z upowszechnianiem dzieł sztuki współczesnej, umożliwiających wspólne wypowiadanie się współczesnym twórcom różnych dziedzin sztuki
g. Edukacji kulturalnej i wychowania aktywnego odbiorcy sztuki.

§5

Fundacja realizuje cele poprzez:
1. Organizowanie, finansowanie, realizację odpłatnych i nieodpłatnych:
a. sympozjów, pokazów, wystaw, plenerów, wernisaży, spektakli, spotkań poetyckich, konkursów, koncertów, warsztatów
b. projektów artystycznych
c. wydawnictw w dziedzinie sztuki współczesnej
d. działań artystycznych w tym performance’ów, happeningów, maratonów
e. edukacji w zakresie sztuki współczesnej
f. współpracy z instytucjami kultury z kraju i z zagranicy
g. szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje i konkurencyjność ludzi związanych zawodowo z kulturą oraz instytucji kulturalnych
h. form poradnictwa zawodowego.
2. Rozwijanie kontaktów i współpracę ze środowiskami, instytucjami, przedsiębiorstwami i agencjami w kraju i za granicą w zakresie obejmującym popularyzację i realizację celów Fundacji
3. Popularyzowanie tematyki kultury poprzez organizowanie wymiany międzynarodowej, spotkań, odczytów, konferencji, seminariów, konkursów i wystaw.
4. Fundowanie stypendiów na realizacje projektów artystycznych, animatorskich, kuratorskich oraz prowadzenie badań naukowych.
5.
ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§6

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania, w tym kwota 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) przeznaczona na działalność gospodarczą
§7
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a. darowizn, spadków, zapisów
b. dotacji i subwencji oraz grantów
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
d. dochodów z majątku Fundacji.
e. dochodów z działalności statutowej odpłatnej.

§8

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§9

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§10

Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, i dobrach ruchomych.

§11

Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 12

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1. Prowadzenia galerii i salonów wystawienniczych zajmujących się sprzedażą towarów
2. Produkcji i rozpowszechniania filmów i nagrań wideo
3. Działalności radiowej i telewizyjnej
4. Urządzania loterii fantowych, konkursów audio - tele.
5. Wydawania nagrań dźwiękowych
6. Działalności wydawniczej
7. Prowadzenia szkoleń i warsztatów
8. Reklamy
9. Działalności rozrywkowej
10. Działalności obiektów kulturalnych

§ 13

Dochody osiągane z działalności, o której mowa w §12 przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji i rozwój działalności gospodarczej. Dochody osiągane z działalności gospodarczej zawartej w § 12 pkt. 4 przeznaczane będą w całości na realizację określonych w zezwoleniu Ministra Finansów i regulaminie gry przez niego zatwierdzonym celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych.

§ 14

Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady.Copyright © 2008-2011 www.sztukanabruku.pl
design: TDSOFT